Bible kralická - L 10,25-28

L 10,25 A aj, jeden zákoník vstal, pokoušeje ho, a řka: Mistře, co čině, život věčný dědičně obdržím?
L 10,26 A on řekl k němu: V Zákoně co jest psáno? Kterak čteš?
L 10,27 A on odpověděv, řekl: Milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své, i ze vší mysli své, a bližního svého jako sebe samého.
L 10,28 I řekl mu Ježíš: Právě jsi odpověděl. To čiň, a živ budeš.