Bible kralická - L 1,46-55

L 1,46 Tedy řekla Maria: Velebí duše má Hospodina,
L 1,47 A veselí se duch můj v Bohu, Spasiteli mém,
L 1,48 Že jest vzezřel na ponížení služebnice své; neb aj, od této chvíle blahoslaviti mne budou všickni národové.
L 1,49 Neboť mi učinil veliké věci ten, jenž mocný jest, a svaté jméno jeho,
L 1,50 A jehož milosrdenství od pokolení až do pokolení bojícím se jeho.
L 1,51 Dokázal moci ramenem svým, rozptýlil pyšné myšlením srdce jejich.
L 1,52 Sházel mocné s stolic, a povýšil ponížených.
L 1,53 Lačné nakrmil dobrými věcmi, a bohaté pustil prázdné.
L 1,54 Přijal Izraele, služebníka svého, pamětliv jsa na milosrdenství své
L 1,55 (Jakož mluvil k otcům našim, k Abrahamovi a semeni jeho) na věky.