Bible kralická - L 1,46-49

L 1,46 Tedy řekla Maria: Velebí duše má Hospodina,
L 1,47 A veselí se duch můj v Bohu, Spasiteli mém,
L 1,48 Že jest vzezřel na ponížení služebnice své; neb aj, od této chvíle blahoslaviti mne budou všickni národové.
L 1,49 Neboť mi učinil veliké věci ten, jenž mocný jest, a svaté jméno jeho,