Bible kralická - Iz 14,12-15

Iz 14,12 Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy.
Iz 14,13 Však jsi ty říkával v srdci svém: Vstoupím do nebe, nad hvězdy Boha silného vyvýším stolici svou, a posadím se na hoře shromáždění k straně půlnoční.
Iz 14,14 Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný Nejvyššímu.
Iz 14,15 A ty pak stržen jsi až do pekla, pryč na stranu do jámy.