Bible kralická - Ga 5,2-6

Ga 5,2 Aj, já Pavel pravím vám, že budete-li se obřezovati, Kristus vám nic neprospěje.
Ga 5,3 A zase osvědčuji všelikému člověku, kterýž se obřezuje, že jest povinen všecken Zákon naplniti.
Ga 5,4 Odcizili jste se Krista, kteřížkoli v Zákoně ospravedlněni býti hledáte; vypadli jste z milosti.
Ga 5,5 My zajisté duchem z víry, naděje spravedlnosti očekáváme.
Ga 5,6 Nebo v Kristu Ježíši ani obřízka neprospívá, ani neobřízka, ale víra skrze lásku dělající.