Bible kralická - Fp 3,3-7

Fp 3,3 Nebo myť jsme obřízka, kteříž duchem sloužíme Bohu, a chlubíme se v Kristu Ježíši, a nedoufáme v těle,
Fp 3,4 Ačkoli i já mohl bych doufati v těle. Zdá-liť se komu jinému, že by mohl doufati v těle,mnohem více,
Fp 3,5 Obřezán jsa osmého dne, jsa z rodu Izraelského, pokolení Beniaminova, Žid z Židů, podle zákona farizeus,
Fp 3,6 A z strany horlivosti protivník církve, z strany pak spravedlnosti zákonní jsa bez úhony.
Fp 3,7 Ale to, což mi bylo jako zisk, položil jsem sobě pro Krista za škodu.