Bible kralická - Ez 38,1-7

Ez 38,1 Opět stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
Ez 38,2 Synu člověčí, obrať tvář svou proti Gogovi, země Magog, knížeti a hlavě v Mešech a Tubal, a prorokuj proti němu,
Ez 38,3 A rci: Takto praví Panovník Hospodin: Aj,budu proti tobě, Gogu, kníže a hlavo v Mešech a Tubal.
Ez 38,4 A odvedu tě zpět, dada udice do čelistí tvých, když tě vyvedu i všecko vojsko tvé, koně i jezdce, všecky oblečené v celou zbroj, zástup veliký s pavézami a štíty, všecky ty, kteříž užívají meče:
Ez 38,5 Perské, Mouřeníny i Putské s nimi, všecky ty s štíty a lebkami,
Ez 38,6 Gomera i všecky houfy jeho, dům Togarmy od stran půlnočních, i všecky houfy jeho, národy mnohé s tebou.
Ez 38,7 Budiž hotov, a připrav se, ty i všecko shromáždění tvé, těch, kteříž se k tobě sebrali, a buď strážcím jejich.