Bible kralická - Ef 6,10-17

Ef 6,10 Dále pak, bratří moji, posilňte se v Pánu a v moci síly jeho.
Ef 6,11 Oblecte se v celé odění Boží, abyste mohli státi proti útokům ďábelským.
Ef 6,12 Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem, kteréž jsou vysoko.
Ef 6,13 A protož vezměte celé odění Boží, abyste mohli odolati v den zlý, a všecko vykonajíce, státi.
Ef 6,14 Stůjtež tedy, majíce podpásaná bedra vaše pravdou, a oblečeni jsouce v pancíř spravedlnosti,
Ef 6,15 A obuté majíce nohy v hotovost k evangelium pokoje,
Ef 6,16 A zvláště pak vezmouce štít víry, kterýmž byste mohli všecky šípy ohnivé nešlechetníka toho uhasiti.
Ef 6,17 A lebku spasení vezměte, i meč Ducha, jenž jest slovo Boží,