Bible kralická - Dt 6,4-9

Dt 6,4 Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest.
Dt 6,5 Protož milovati budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své.
Dt 6,6 A budou slova tato, kteráž já přikazuji tobě dnes, v srdci tvém.
Dt 6,7 A budeš je často opětovati synům svým, a mluviti o nich, když sedneš v domě svém, když půjdeš cestou, a léhaje i vstávaje.
Dt 6,8 Uvážeš je za znamení na ruce své, a jako náčelník mezi očima svýma.
Dt 6,9 Napíšeš je také na veřejích domu svého a na branách svých.