Bible kralická - Ž 94

Ž 94,1 Bože silný pomst, Hospodine, Bože silný pomst, zastkvěj se.
Ž 94,2 Zdvihni se, ó soudce vší země, a dej odplatu pyšným.
Ž 94,3 Až dokud bezbožní, Hospodine, až dokud bezbožní budou plésati,
Ž 94,4 Žváti a hrdě mluviti, honosíce se, všickni činitelé nepravosti?
Ž 94,5 Lid tvůj, Hospodine, potírati a dědictví tvé bědovati?
Ž 94,6 Vdovy a příchozí mordovati, a sirotky hubiti,
Ž 94,7 Říkajíce: Nehledíť na to Hospodin, aniž tomu rozumí Bůh Jákobův?
Ž 94,8 Rozumějte, ó vy hovadní v lidu, a vy blázni, kdy srozumíte?
Ž 94,9 Zdali ten, jenž učinil ucho, neslyší? A kterýž stvořil oko, zdali nespatří?
Ž 94,10 Zdali ten, jenž tresce národy, nebude kárati, kterýž učí lidi umění?
Ž 94,11 Hospodinť zná myšlení lidská, že jsou pouhá marnost.
Ž 94,12 Blahoslavený jest ten muž, kteréhož ty cvičíš, Hospodine, a z zákona svého jej vyučuješ.
Ž 94,13 Abys mu způsobil pokoj před časy zlými, až by za tím vykopána byla bezbožníku jáma.
Ž 94,14 Neboť neopustí Hospodin lidu svého, a dědictví svého nezanechá,
Ž 94,15 Ale až k spravedlnosti navrátí se soud, a za ním všickni upřímého srdce.
Ž 94,16 Kdož by se byl o mne zasadil proti zlostníkům? Kdo by se byl za mne postavil proti těm, jenž páší nepravost?
Ž 94,17 Kdyby mi Hospodin nebyl ku pomoci, tudíž by se byla octla duše má v mlčení.
Ž 94,18 Již jsem byl řekl: Klesla noha má, ale milosrdenství tvé, ó Hospodine, zdrželo mne.
Ž 94,19 Ve množství přemyšlování mých u vnitřnosti mé, tvá potěšování obveselovala duši mou.
Ž 94,20 Zdaliž se k tobě přitovaryší stolice převráceností těch, jenž vynášejí nátisk mimo spravedlnost,
Ž 94,21 Jenž se shlukují proti duši spravedlivého, a krev nevinnou odsuzují?
Ž 94,22 Ale Hospodin jest mým hradem vysokým, a Bůh můj skalou útočiště mého.
Ž 94,23 Onť obrátí na ně nepravost jejich, a zlostí jejich zahladí je, zahladí je Hospodin Bůh náš.