Bible kralická - Ž 83

Ž 83,1 (3,1) Píseň a žalm Azafův. (3,2) Bože, neodmlčujž se, nečiň se neslyše, aniž se upokojuj, ó Bože silný.
Ž 83,2 (3,3) Nebo aj, nepřátelé tvoji se bouří, a ti, kteříž tě v nenávisti mají, pozdvihují hlavy.
Ž 83,3 (3,4) Chytře tajné rady proti lidu tvému skládají, a radí se proti těm, kteréž ty skrýváš,
Ž 83,4 (3,5) Říkajíce: Poďte, a vyhlaďme je, ať nejsou národem, tak aby ani zpomínáno nebylo více jména Izraelova.
Ž 83,5 (3,6) Jednomyslněť se na tom spolu snesli, i smlouvou se proti tobě zavázali,
Ž 83,6 (3,7) Stánkové Idumejští a Izmaelitští, Moábští a Agarenští,
Ž 83,7 (3,8) Gebálští a Ammonitští, a Amalechitští, Filistinští s obyvateli Tyrskými.
Ž 83,8 (3,9) Ano i Assyrští spojili se s nimi, jsouce na ruku synům Lotovým. Sélah.
Ž 83,9 (3,10) Učiniž jim jako Madianským, jako Zizarovi, a jako Jabínovi při potoku Císon,
Ž 83,10 (3,11) Kteříž jsou do konce vyhlazeni v Endor, a učiněni hnůj země.
Ž 83,11 (3,12) Nalož s nimi a s vůdci jejich jako s Gorébem, jako s Zébem, jako s Zebahem, a jako s Salmunou, se všemi knížaty jejich.
Ž 83,12 (3,13) Neboť jsou řekli: Uvažme se dědičně v příbytky Boží.
Ž 83,13 (3,14) Můj Bože, učiň to, ať jsou jako chumelice, a jako stéblo před větrem.
Ž 83,14 (3,15) Jakož oheň spaluje les, a jako plamen zapaluje hory,
Ž 83,15 (3,16) Tak ty je vichřicí svou stihej, a bouří svou ohrom je.
Ž 83,16 (3,17) Naplň tváře jejich zahanbením, tak aby hledali jména tvého, Hospodine.
Ž 83,17 (3,18) Nechať se hanbí a děsí na věčné časy, a ať potupu nesou a zahynou.
Ž 83,18 (3,19) A tak ať poznají, že ty, kterýž sám jméno máš Hospodin, jsi nejvyšší nade vší zemí.