Bible kralická - Ž 52

Ž 52,1 (2,1) Přednímu z kantorů, vyučující žalm Davidův. (2,2) Když přišel Doeg Idumejský, a zvěstoval Saulovi, a pověděl mu, že David všel do domu Achimelechova. (2,3) Proč se chlubíš nešlechetností, ty mocný? Milosrdenstvíť Boha silného trvá každého dne.
Ž 52,2 (2,4) Těžkosti obmýšlí jazyk tvůj, tak jako břitva nabroušená lest provodí.
Ž 52,3 (2,5) Miluješ zlé více než dobré, raději lež mluvíš než spravedlnost. Sélah.
Ž 52,4 (2,6) Miluješ všelijaké řeči k sehlcení, a jazyk ošemetný.
Ž 52,5 (2,7) I tebeť Bůh silný zkazí na věky, pochytí tě, a vytrhne tě z stánku, a vykoření z země živých. Sélah.
Ž 52,6 (2,8) Což spravedliví vidouce, budou se báti a jemu posmívati:
Ž 52,7 (2,9) Aj, toť jest ten člověk, kterýž neskládal v Bohu síly své, ale doufaje ve množství bohatství svých, zmocňoval se v zlosti své.
Ž 52,8 (2,10) Já pak budu jako oliva zelenající se v domě Božím; neboť jsem naději složil v milosrdenství Božím na věky věků.
Ž 52,9 (2,11) Oslavovati tě budu, Pane, na věky, že jsi to učinil, a poshovím na jméno tvé, neboť jest vzácné před oblíčejem svatých tvých.