Bible kralická - Ž 130

Ž 130,1 Píseň stupňů. Z hlubokosti volám k tobě, Hospodine.
Ž 130,2 Pane, vyslyš hlas můj, nakloň uší svých k hlasu pokorných proseb mých.
Ž 130,3 Budeš-li nepravosti šetřiti, Hospodine Pane, kdo ostojí?
Ž 130,4 Ale u tebe jest odpuštění, tak aby uctivost k tobě zachována byla.
Ž 130,5 Očekávám na Hospodina, očekává duše má, a ještě očekává na slovo jeho.
Ž 130,6 Duše má čeká Pána, víc než ponocní svitání, kteříž ponocují až do jitra.
Ž 130,7 Očekávejž, Izraeli, na Hospodina; nebo u Hospodina jest milosrdenství, a hojné u něho vykoupení.
Ž 130,8 Onť zajisté vykoupí Izraele ze všech nepravostí jeho.