Bible kralická - Ž 118

Ž 118,1 Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, nebo na věky trvá milosrdenství jeho.
Ž 118,2 Rciž nyní, Izraeli, že na věky milosrdenství jeho.
Ž 118,3 Rciž nyní, dome Aronův, že na věky milosrdenství jeho.
Ž 118,4 Rcetež nyní bojící se Hospodina, že na věky milosrdenství jeho.
Ž 118,5 V úzkosti vzýval jsem Hospodina, a vyslyšev, uprostrannil mi Hospodin.
Ž 118,6 Hospodin se mnou, nebudu se báti. Co mi může učiniti člověk?
Ž 118,7 Hospodin se mnou jest mezi pomocníky mými, pročež já podívám se těm, kteříž mne mají v nenávisti.
Ž 118,8 Lépe jest doufati v Hospodina, než naději skládati v člověku.
Ž 118,9 Lépe jest doufati v Hospodina, nežli naději skládati v knížatech.
Ž 118,10 Všickni národové obklíčili mne, ale ve jménu Hospodinovu vyplénil jsem je.
Ž 118,11 Mnohokrát obklíčili mne, ale ve jménu Hospodinovu vyplénil jsem je.
Ž 118,12 Ssuli se na mne jako včely, však zhasli jako oheň z trní: nebo ve jménu Hospodinovu vyplénil jsem je.
Ž 118,13 Velmi jsi ztuha na mne dotíral, abych padl, ale Hospodin spomohl mi.
Ž 118,14 Síla má a písnička má jest Hospodin, on byl můj vysvoboditel.
Ž 118,15 Hlas prokřikování a spasení v staních spravedlivých. Pravice Hospodinova dokázala síly,
Ž 118,16 Pravice Hospodinova vyvýšila se, pravice Hospodinova dokázala síly.
Ž 118,17 Neumruť, ale živ budu, abych vypravoval skutky Hospodinovy.
Ž 118,18 Trestaltě mne přísně Hospodin, ale smrti mne nevydal.
Ž 118,19 Otevřetež mi brány spravedlnosti,a vejda do nich, oslavovati budu Hospodina.
Ž 118,20 Tať jest brána Hospodinova, kterouž spravedliví vcházejí.
Ž 118,21 Tuť já tě oslavovati budu, nebo jsi mne vyslyšel, a byls můj vysvoboditel.
Ž 118,22 Kámen, kterýž zavrhli stavitelé, učiněn jest v hlavu úhelní.
Ž 118,23 Od Hospodina stalo se to, a jest divné před očima našima.
Ž 118,24 Tentoť jest den, kterýž učinil Hospodin, a protož radujme se a veselme se v něm.
Ž 118,25 Prosím, Hospodine, zachovávejž již; prosím, Hospodine, dávej již šťastný prospěch.
Ž 118,26 Požehnaný, jenž se béře ve jménu Hospodinovu; dobrořečíme vám z domu Hospodinova.
Ž 118,27 Bůh silný Hospodin, onť se zasvítil nám, važte beránky až k rohům oltáře.
Ž 118,28 Bůh silný můj ty jsi, protož slaviti tě budu, Bože můj, vyvyšovati tě budu.
Ž 118,29 Oslavujtež Hospodina, neboť jest dobrý, nebo na věky milosrdenství jeho.