Bible kralická - Ž 11

Ž 11,1 Přednímu zpěváku, žalm Davidův. Hospodina doufám, kterakž tedy říkáte duši mé: Uleť s hory své jako ptáče?
Ž 11,2 Nebo aj, bezbožníci napínají lučiště, přikládají šípy své na tětivo, aby stříleli skrytě na upřímé srdcem.
Ž 11,3 Ale těmi usilováními zkaženi budou; nebo spravedlivý co učinil?
Ž 11,4 Hospodin jest v chrámě svatém svém, trůn Hospodinův v nebi jest; oči jeho hledí, víčka jeho zkušují synů lidských.
Ž 11,5 Hospodin zkušuje spravedlivého, bezbožníka pak a milujícího nepravost nenávidí duše jeho.
Ž 11,6 Dštíti bude na bezbožníky uhlím řeřavým, ohněm a sirou, a duch vichřice bude částka kalicha jejich.
Ž 11,7 Nebo Hospodin spravedlivý jest, spravedlnost miluje, na upřímého oči jeho patří.