Bible kralická - Mt 24,3.36

Mt 24,3 A když se posadil na hoře Olivetské, přistoupili k němu učedlníci jeho soukromí, řkouce: Pověz nám, kdy to bude, a která znamení budou příchodu tvého a skonání světa?
Mt 24,36 O tom pak dni a hodině té nižádný neví, ani andělé nebeští, jediné sám Otec můj.