Bible kralická - Mt 22,23

Mt 22,23 V ten den přišli k němu saduceové, kteříž praví, že není z mrtvých vstání. I otázali se ho,