Bible kralická - Mt 18,1.4

Mt 18,1 V ten čas přistoupili učedlníci k Ježíšovi, řkouce: Kdo pak jest větší v království nebeském?
Mt 18,4 Protož kdož by se koli ponížil jako pacholátko toto, tenť jest větší v království nebeském.