Bible kralická - Mt 12,29.30

Mt 12,29 Aneb kterak kdo může do domu silného reka vjíti a jeho nádobí pobrati, leč by prve svázal toho silného, a teprvť by dům jeho obloupiti mohl?
Mt 12,30 Kdož není se mnou, proti mně jest; a kdo neshromažďuje se mnou, rozptylujeť.