Bible kralická - Mk 7,2.7.8

Mk 7,2 A uzřevše některé z učedlníků jeho obecnýma rukama (to jest neumytýma) jísti chleby, reptali o to.
Mk 7,7 Ale nadarmoť mne ctí, učíce učení, kterážto nejsou než ustanovení lidská.
Mk 7,8 Nebo opustivše přikázání Boží, držíte ustanovení lidská, totiž umývání žejdlíků a koflíků; a jiné mnohé věci těm podobné činíte.