Bible kralická - Mk 10,11

Mk 10,11 I dí jim: Kdož by koli propustil manželku svou a jinou pojal, cizoloží a hřeší proti ní.