Bible kralická - Ko 3,5.6

Ko 3,5 Protož mrtvěte údy své zemské, smilstvo, nečistotu, chlípnost, žádost zlou, i lakomství, jenž jest modlám sloužení.
Ko 3,6 Pro kteréžto věci přichází hněv Boží na syny zpurné.