Bible kralická - 2Tm 3,1-5

2Tm 3,1 Toto pak věz, že v posledních dnech nastanou časové nebezpeční.
2Tm 3,2 Nebo nastanou lidé sami sebe milující, peníze milující, chlubní, pyšní, zlolejci, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní,
2Tm 3,3 Nelítostiví, smluv nezdrželiví, utrhači, nestředmí, plaší, kterýmž nic dobrého milo není,
2Tm 3,4 Zrádci, přívažčiví, nadutí, rozkoší milovníci více nežli Boha,
2Tm 3,5 Mající způsob pobožnosti, ale moci její zapírajíce, a od takových se odvracuj.