Bible kralická - 2Kor 5,17

2Kor 5,17 Protož jest-li kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci pominuly, aj, nové všecko učiněno jest.