Bible kralická - 1Tm 3

1Tm 3,1 Věrnáť jest tato řeč, žádá-li kdo biskupství žeť výborné práce žádá.
1Tm 3,2 Ale musíť biskup býti bez úhony, jedné manželky muž, bedlivý, středmý, vážný, k hostem přívětivý, způsobný k učení.
1Tm 3,3 Ne pijan vína, ne bitec, ani mrzkého zisku žádostivý, ale mírný, ne svárlivý, ne lakomec,
1Tm 3,4 Kterýž by dům svůj dobře spravoval, a dítky své měl v poddanosti se vší šlechetností.
1Tm 3,5 (Nebo jestliže kdo domu svého spraviti neumí, kterak o církev Páně pečovati bude?)
1Tm 3,6 Ne novák, aby snad nadut jsa, neupadl v potupení ďáblovo.
1Tm 3,7 A musíť také i svědectví dobré míti od těch, kteříž jsou vně, aby neupadl v pohanění a v osidlo ďáblovo.
1Tm 3,8 Takž podobně jáhnové musejí býti poctiví, ne dvojího jazyku, ne mnoho vína pijící, ne žádostiví mrzkého zisku,
1Tm 3,9 Mající tajemství víry v svědomí čistém.
1Tm 3,10 A ti také ať jsou nejprv zkušeni, a tak ať přisluhují, jsouce bez úhony.
1Tm 3,11 Též i manželky jejich musejí býti šlechetné, neutrhavé, středmé, ve všem věrné.
1Tm 3,12 Jáhnové buďtež jedné manželky muži, kteříž by své dítky dobře spravovali i své domy.
1Tm 3,13 Nebo kteříž by dobře přisluhovali, dobrého stupně sobě dobudou, a mnohé doufanlivosti u víře, kteráž jest v Kristu Ježíši.
1Tm 3,14 Totoť píši tobě, maje naději, že brzo přijdu k tobě.
1Tm 3,15 Pakliť prodlím, abys věděl, kterak máš v domu Božím chovati se, jenž jest církev Boha živého, sloup a utvrzení pravdy.
1Tm 3,16 A v pravdě velikéť jest tajemství zbožnosti, že Bůh zjeven jest v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázal se andělům, kázán jest pohanům, uvěřeno jemu na světě, vzhůru přijat jest ve slávu.