Bible kralická - 1Kor 15,16-18

1Kor 15,16 Nebo jestližeť mrtví z mrtvých nevstávají, anižť jest Kristus vstal.
1Kor 15,17 A nevstal-liť jest z mrtvých Kristus, marná jest víra vaše, ještě jste v hříších vašich.
1Kor 15,18 A takť i ti, kteříž zesnuli v Kristu, zahynuli.