Bible kralická - 1Kor 12,12-27

1Kor 12,12 Nebo jakož tělo jedno jest a mnoho má údů, ale všickni ti jednoho těla údové, mnozí jsouce, však jedno tělo jsou: tak i Kristus.
1Kor 12,13 Skrze jednoho zajisté Ducha my všickni v jedno tělo pokřtěni jsme, buďto Židé, buďto Řekové, buďto služebníci, nebo svobodní, a všickni v jeden duch zapojeni jsme.
1Kor 12,14 Nebo tělo není jeden úd, ale mnozí.
1Kor 12,15 Dí-li noha: Poněvadž nejsem rukou, nejsem z těla, zdaliž proto není z těla?
1Kor 12,16 A dí-li ucho: Když nejsem oko, nejsem z těla, zdaliž proto není z těla?
1Kor 12,17 Jestliže všecko tělo jest oko, kde pak bude sluch? Pakli všecko tělo jest sluch, kde povonění?
1Kor 12,18 Ale zřídil Bůh údy jeden každý z nich v těle, tak jakž jest on chtěl.
1Kor 12,19 Nebo kdyby byli všickni údové jeden úd, kde by bylo tělo?
1Kor 12,20 Ale nyní mnozí údové jsou, však jedno tělo.
1Kor 12,21 A tak nemůžť oko říci ruce: Nepotřebí mi tebe, anebo opět hlava nohám: Nepotřebuji vás.
1Kor 12,22 Nýbrž mnohem více údové, kteříž se zdadí nejmdlejší v těle býti, potřební jsou.
1Kor 12,23 A kteréž máme za nejméně ctihodné údy v těle, ty větší ctí přistíráme; a nezdobní údové naši hojnější ozdobu mají,
1Kor 12,24 Ozdobní pak údové naši toho nepotřebují. Ale Bůh tak způsobil tělo, poslednějšímu dav hojnější poctu,
1Kor 12,25 Aby nebyla nesvornost v těle, ale aby údové jedni o druhé vespolek pečovali
1Kor 12,26 A protož jestliže trpí co jeden úd, spolu s ním trpí všickni údové; pakli jest v slávě jeden úd, radují se spolu s ním všickni údové.
1Kor 12,27 Vy pak jste tělo Kristovo, a údové z částky.