Bible kralická - 1Kor 12

1Kor 12,1 O duchovních pak dařích, bratří, nechci, abyste nevěděli.
1Kor 12,2 Víte, že jste byli pohané, kteříž k modlám němým, jakž jste bývali vedeni, tak jste chodili.
1Kor 12,3 Protož známoť vám činím, že žádný v Duchu Božím mluvě, nezlořečí Pánu Ježíši, a žádný nemůže říci Pán Ježíš, jediné v Duchu svatém.
1Kor 12,4 Rozdílníť pak darové jsou, ale tentýž Duch,
1Kor 12,5 A rozdílná jsou přisluhování, ale tentýž Pán,
1Kor 12,6 A rozdílné jsou moci, ale tentýž Bůh, jenžto působí všecko ve všech.
1Kor 12,7 Jednomu pak každému dáno bývá zjevení Ducha k užitku.
1Kor 12,8 Nebo někomu dána bývá skrze Ducha řeč moudrosti, jinému pak řeč umění podle téhož Ducha,
1Kor 12,9 Jinému víra v témž Duchu, jinému darové uzdravování v jednostejném Duchu,
1Kor 12,10 Někomu divů činění, jinému proroctví, jinému rozeznání duchů, jinému rozličnost jazyků, jinému vykládání jazyků.
1Kor 12,11 Ale to vše působí jeden a týž Duch, rozděluje jednomu každému obzvláštně, jakž ráčí.
1Kor 12,12 Nebo jakož tělo jedno jest a mnoho má údů, ale všickni ti jednoho těla údové, mnozí jsouce, však jedno tělo jsou: tak i Kristus.
1Kor 12,13 Skrze jednoho zajisté Ducha my všickni v jedno tělo pokřtěni jsme, buďto Židé, buďto Řekové, buďto služebníci, nebo svobodní, a všickni v jeden duch zapojeni jsme.
1Kor 12,14 Nebo tělo není jeden úd, ale mnozí.
1Kor 12,15 Dí-li noha: Poněvadž nejsem rukou, nejsem z těla, zdaliž proto není z těla?
1Kor 12,16 A dí-li ucho: Když nejsem oko, nejsem z těla, zdaliž proto není z těla?
1Kor 12,17 Jestliže všecko tělo jest oko, kde pak bude sluch? Pakli všecko tělo jest sluch, kde povonění?
1Kor 12,18 Ale zřídil Bůh údy jeden každý z nich v těle, tak jakž jest on chtěl.
1Kor 12,19 Nebo kdyby byli všickni údové jeden úd, kde by bylo tělo?
1Kor 12,20 Ale nyní mnozí údové jsou, však jedno tělo.
1Kor 12,21 A tak nemůžť oko říci ruce: Nepotřebí mi tebe, anebo opět hlava nohám: Nepotřebuji vás.
1Kor 12,22 Nýbrž mnohem více údové, kteříž se zdadí nejmdlejší v těle býti, potřební jsou.
1Kor 12,23 A kteréž máme za nejméně ctihodné údy v těle, ty větší ctí přistíráme; a nezdobní údové naši hojnější ozdobu mají,
1Kor 12,24 Ozdobní pak údové naši toho nepotřebují. Ale Bůh tak způsobil tělo, poslednějšímu dav hojnější poctu,
1Kor 12,25 Aby nebyla nesvornost v těle, ale aby údové jedni o druhé vespolek pečovali
1Kor 12,26 A protož jestliže trpí co jeden úd, spolu s ním trpí všickni údové; pakli jest v slávě jeden úd, radují se spolu s ním všickni údové.
1Kor 12,27 Vy pak jste tělo Kristovo, a údové z částky.
1Kor 12,28 A některé zajisté postavil Bůh v církvi nejprv apoštoly, druhé proroky, třetí učitele, potom moci, potom ty, kteří mají dary uzdravování, pomocníky, správce jiných, rozličnost jazyků mající.
1Kor 12,29 Zdaliž jsou všickni apoštolé? Zdali všickni proroci? Zdali všickni učitelé? Zdali všickni divy činí?
1Kor 12,30 Zdali všickni mají dary k uzdravování? Zdali všickni jazyky rozličnými mluví? Zdali všickni vykládají?
1Kor 12,31 Snažujtež se pak dojíti darů lepších, a ještěť vyšší cestu vám ukáži.