Nemocniční kaplani jsou připraveni

Správci Evangnetu <>
(30.5.2017, rubrika: Církev a svět)


V pátek 2. června 2017 od 15 hodin proběhne v Praze na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy slavnostní zakončení již třetího běhu kursu Nemocniční kaplan. 200hodinový kurs organizovala ETF ve spolupráci s Asociací nemocničních kaplanů a s podporou jednotlivých církví v ČR. Úspěšné absolvování kursu je podmínkou pro práci duchovních ve zdravotnických zařízeních.

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy garantovala v rámci celoživotního vzdělávání kurs Nemocniční kaplan již potřetí. Osvědčení budou jeho absolventům předána v rámci obřadu. Promluví děkan ETF UK Jiří Mrázek a garant kursu Ladislav Beneš za hostitelskou fakultu, nemocniční kaplan Ústřední vojenské nemocnice Jan Blažek za Asociaci nemocničních kaplanů, římsko-katolický kněz a řeholník Jan Fatka za absolventy kursu Nemocniční kaplan. Účast přislíbila též náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

Šestnáct absolventů kursu se rok školilo na to, aby se stali dobrou součástí nemocničního týmu a zároveň si uchovali svoji jedinečnost. Pacientům, jejich blízkým i zdravotníkům mají přinášet perspektivu naděje. Mnozí věří, že se jim podaří proměnit i nemocniční klima.  „Ráda bych, aby nemocnice byla vnímaná jako místo Boží přítomnosti. Co to znamená? Přátelskou atmosféru, a vztahy, které se vyznačují otevřeností, důvěrou a respektem,“ říká 51letá členka Církve adventistů sedmého dne a absolventka kursu Ivana Márföldiová.

Po dobu kursu plnili nemocniční kaplani úkoly spojené s teoretickou výukou, nácvikem dovedností  a uvědomováním si vlastních postojů. Procházeli též praxemi ve třech nemocnicích (Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a Fakultní nemocnice Olomouc) pod vedením tamějších zkušených kaplanů.  Výuková skupina byla složena z členů šesti církví (římsko-katolické, českobratrské evangelické, adventistů sedmého dne, československé husitské, luterské, pravoslavné). Účastníci kursu oceňovali tuto rozmanitost, která je nutila opakovaně nahlížet a uvědomovat si vlastní chování a postoje ve vztahu a komunikaci s druhým. Hodnoty, potřeby, síly a zdroje se učili vnímat u sebe a svého protějšku ve všech konkrétních setkáních.

Kursu Nemocniční kaplan odpovídá též Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb z roku 2017 (MZdr 8352/2017/ONP).

PhDr.Bohumila Baštecká, Ph.D., Evangelická teologická fakulta

P. Marek František Drábek, O.Praem., kaplan v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, tel. 739 451 843