Pěveckou soutěž duchovní a koncertní hudby

Správci Evangnetu <>
(30.11.2005, rubrika: Oznámení)


vyhlašuje a pořádá Církevní konzervatoř v Kroměříži. III. ročník, Kroměříž 30. 3. – 2. 4. 2006

1. Pěveckou soutěž duchovní a koncertní hudby vyhlašuje Církevní konzervatoř v Kroměříži pod záštitou Ministerstva kultury ČR a starosty města Kroměříž pana Ing. Petra Dvořáčka a je zároveň jejím organizátorem.
2. Pěvecká soutěž duchovní a koncertní hudby (dále PSDKH) je interpretační soutěž pro mladé pěvce, která se koná již třetím rokem v Kroměříži.
3. Ředitelkou soutěže je MgA. Ivana Mikesková, tajemnicí je Irena Gazdagová.

Porota
1. Porotu jmenuje řídící výbor PSDKH.
2. Předseda poroty je volen na prvním zasedání poroty.
3. Rozhodnutí poroty je konečné a není proti němu odvolání. Jednání poroty jsou uzavřená.

Soutěžní řád
1. PSDKH je rozdělena do dvou kategorií:
a) kategorie A – do 24 let včetně
narození do 31. 12. 1981
b) kategorie B – do 33 let včetně
narození do 31. 12. 1972

2. Do pěvecké soutěže se mohou přihlásit posluchači a absolventi pěveckých oddělení konzervatoří, hudebních gymnázií, kateder zpěvu na vysokých hudebních školách a mladí pěvci operních scén.
3. Před zahájením soutěže prokáže soutěžící svůj věk a totožnost.
4. Pořadí soutěžících je určeno losem.
5. Zpěv zpaměti v originálním jazyce a v tištěných transpozicích je podmínkou.
6. Je-li soutěžící žákem některého z porotců, porotce nesmí výkon soutěžícího hodnotit a neúčastní se ani jednání poroty o tomto kandidátovi.
7. Muži a ženy jsou hodnoceni společně.
8. Do druhého kola postoupí v každé kategorii vždy nejvýše polovina účastníků z prvního kola.
9. Porota nemusí udělit cenu, nedosáhne-li výkon požadované úrovně.
10. Ceny:
Kategorie A 1. cena 7 000,- Kč
2. cena 5 000,- Kč
3. cena 3 000,- Kč
Kategorie B 1. cena 10 000,- Kč
2. cena 7 000,- Kč
3. cena 5 000,- Kč
V jednání je cena Nadace OSA.
11. Korepetitory vysílá škola na vlastní náklady. Nemá-li soutěžící vlastního korepetitora, uvede tuto skutečnost v přihlášce, zašle spolu se závaznou přihláškou notový materiál soutěžního programu v tištěné verzi. Pořadatel doprovod zajistí.
12. Porota si vyhrazuje právo rozhodnutí o všech sporných otázkách.

Propozice
1. Třetí ročník PSDKH se koná od 30. 3. do 2. 4. 2006
2. Program
30. 3. 13:00 - 17:00 prezentace a ubytování
19:00 zahajovací koncert; po koncertě představení poroty a losování pořadí soutěžících jednotlivých kategorií
31. 3. 10:00 – I. kolo kategorie A
15:00 – I. kolo kategorie A (pokrač.)
1. 4. 10:00 - I. kolo kategorie B
2. 4. 9: 00 - II. kolo kategorie A
15:00 - II. kolo kategorie B
19:00 - vyhlašování výsledků a koncert vítězů
3. Přihlášky do soutěže je nutno zasílat do 28. února 2006 na adresu: Církevní konzervatoř, p.Gazdagová, Velké náměstí 112, 767 01 Kroměříž, tel.+420 573 334 050,e-mail: ckadmin@snt.cz, fax: + 420 573 335 509 4. Startovné do soutěže činí 1000,-Kč. Soutěžící ho uhradí a potvrzení o zaplacení zašle se závaznou přihláškou. V případě neúčasti propadá poplatek ve prospěch pořadatele. Slovenští účastníci mohou zaplatit startovné až při prezentaci.
Startovné posílejte na číslo účtu: 35-4296700257/0100
5. K prezentaci je soutěžící povinen se dostavit dne 30. 3. 2006 do 17 hodin. V případe opožděné prezentace a neúčasti při losování ze závažných důvodů losuje za soutěžícího člen poroty.
6. Pořadatel uhradí soutěžícímu ubytování po dobu jeho aktivní účasti v soutěži.

Soutěžní repertoár
Kategorie A – I. kolo

1. árie ze 17. nebo 18. století (mimo Haynd, Mozart, Beethoven)
2. árie z oratoria, kantáty, mše nebo requiem dle vlastního výběru
3. 2 písně 19. nebo 20. století rozdílného charakteru v případe, že se soutěžící bude ucházet o cenu Nadace OSA, pro bod 3. platí výběr písní českého soudobého autora napsaný po r. 1950
Maximální doba soutěžního repertoáru – 15 min.

Kategorie A – II. kolo
1. árie z oratoria, kantáty, mše nebo requiem z období baroka nebo klasicismu
2. libovolný písňový cyklus nebo jeho část, min. však 3 písně
Maximální doba soutěžního repertoáru – 15 min.

Kategorie B – I. kolo
1. árie z oratoria, kantáty nebo mše – Bach, Händel (originální verze)
2. árie z oratoria, kantáty, mše, requiem nebo koncertní árie dle vlastního výběru
3. písňový cyklus nebo jeho část (min. 3 písně) českého soudobého autora, napsaný po r. 1950 Maximální doba soutěžního repertoáru – 20 min.

Kategorie B – II. kolo
1. árie z oratoria, kantáty, mše, requiem, nebo koncertní árie 19. nebo 20. století
2. libovolný písňový cyklus (min. 3 písně)
Maximální doba soutěžního repertoáru – 20 min.

V obou kategoriích se nesmí opakovat repertoár z prvního kola v kole druhém.

Pěveckou soutěž duchovní a koncertní hudby vyhlašuje a pořádá:
CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘ V KROMĚŘÍŽI


tel.: 573 334 050 | tel./fax: 573 335 509 | e-mail: ckadmin@snt.cz | www.ckonz.cz