Aktualizované znění Církevního zřízení a řádů

Správci Evangnetu <>
(30.7.2009, rubrika: Novinky na Evangnetu)


Již řadu let poskytuje Evangnet aktuální znění Církevního zřízení a řádů. Na počátku července jsme CZ a řády aktualizovali podle změn schválených letošními zasedáními synodu ČCE. Řády jsou opatřeny aktivními odkazy, aby práce s nimi byla co nejsnazší. V další části článku najdete upozornění na některé důležité změny. CZ a řády najdete v sekci ČCE.

Povinnost sborového shromáždění rozhodnout o použití přebytku hospodaření
Doposud muselo sborové shromáždění rozhodnout pouze o tom, z jakých prostředků bude uhrazena ztráta hospodaření za uplynulý rok. Změna Řádu hospodaření církve čl. 6, odst. 6 zavádí povinnost sborového shromáždění rozhodnout i o způsobu použití přebytku hospodaření.

Změna v odvádění celocírkevních repartic
Podle nového znění ŘHC čl. 13, odst. 5 se celocírkevní repartice od r. 2010 budou odvádět přímo na celocírkevní účet povšechného sboru, nikoliv na seniorátní účet jako doposud.

Povinnost nabídnout před prodejem nemovitosti, ve které se nachází zvon, varhany či bohoslužebné zařízení, tyto věci jiným sborům
Splněním této povinnosti je podle změny ŘHC čl. 19 podmíněno udělení souhlasu vyšších církevních orgánů s prodejem.

Změny u opakované volby kazatele
Změny CZ § 12, odst. 9 a ŘK čl. 4 a 5 nově upravují opakovanou volbu kazatele. Podstatnou změnou je, že jedním z důvodů k opakované volbě už není dosažení důchodového věku, ale dosažení věku 65 let. U takto znovu volených kazatelů se volba již nemusí opakovat každoročně, ale kazatel může být volen až na 3 roky.

Povolávání pastoračních pracovníků
Změna Řádu pro kazatele čl. 19 upravuje podmínky a způsob povolávání pastoračních pracovníků.

Pravidla celoživotního vzdělávání kazatelů
Kromě toho, že tato Pravidla upřesňují udělování studijního volna kazatelům, zavádějí také povinné absolvování vzdělávacích seminářů. Celý text najdete zde.