Členská schůze občanského sdružení Evangnet

Správci Evangnetu <>
(8.12.2003, rubrika: Novinky na Evangnetu)


Zveme všechny členy o.s. Evangnet na výroční
členskou schůzi, která se bude konat dne 15. 12. 2003 v 18 hodin
ve sboru ČCE v Nuslích (Žateckých, Praha 4).
Prosíme svoji účast oznamte na adrese spravci@evangnet.cz
Členy, kteří ještě neuhradili svůj členský příspěvek na rok 2003 prosíme, aby tak učinili. (nelze platit zpětně!)
Členy, kteří nepodali písemnou přihlášku také prosíme, aby tak učinili.
přihláška ve formátu RTF.
text přihlášky:

PŘIHLÁŠKA
do občanského sdružení EVANGNET, IČO: 26610850.
Sídlo sdružení: Návršní 18, Praha 4 140 00
Já, níže podepsaný, vyjadřuji svobodnou vůli stát se řádným členem o.s.
Evangnet, které bylo registrované u MV ČR dne 4.12.2002.
Jméno a příjmení:
Subjekt:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Datum narození:
Variabilní symbol, který bude použit pro uhrazení členských příspěvků:
(obvykle ve tvaru poslední dvojčíslí roku narození, měsíc a den + další čtyři čísla tak, aby byla zajištěna jednoznačnost. Nominální hodnota příspěvku činí 200 Kč.)
Občanské sdružení Evangnet má bankovní účet
u České spořitelny č.: 1945170329/0800


Svým podpisem stvrzuji souhlas se stanovami o.s. Evangnet
Stanovy jsou k dipozici na http://www.evangnet.cz/stanovy.htm

Datum:
podpis (funkce)